Ders Adı Eğitimde İstatistik Uygulamaları
Ders Kodu 3181cee4af6f48fd9d
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Temel istatistik kavramları açıklar ve tartışır. 2) Anket tasarlamayı ve veri toplamayı öğrenir. 3) SPSS'e veri girer ve düzenler. 4) Betimsel istatistik analizleri açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular. 5) Veriye uygun istatistik kullanabilir. 6) Ortalama karşılaştırma analizlerini (t-test ve ANOVA) açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular. 7) Tekrarlı ölçümler analizini açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular. 8) Korelasyon ve regresyon analizlerini açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular. 9) ANCOVA, MANOVA ve MANCOVA analizlerini açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular. 10) Parametrik olmayan istatistikleri açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular. 11) İstatistikte güvenilirlik ve geçerlilik açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular. 12) Faktör analizini açıklar, tartışır ve SPSS'te uygular.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Temel istatistiksel bilgiler, anket tasarlama ve veri toplama, SPSS’e veri girişi ve düzenlenmesi, betimsel istatistik, normal dağılım, ortalama karşılaştırma analizleri, tekrarlı ölçümler, korelasyon, regresyon, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, parametrik olmayan testler, güvenirlik, geçerlik, faktör analizi gibi konuları içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal bilimler ve eğitim araştırmalarında kullanılan istatistiksel tekniklerin öğretilmesi ve nicel verilerin yorumlanmasında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilerin geliştirilmesidir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Oryantasyon: Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Temel istatistik kavramlar, Değişken ve ölçek türleri, Anket tasarlama ve veri toplama
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Spss Genel Tanıtımı, SPSS veri girişi ve düzenlenmesi
4 Betimsel istatistik, Normallik analizi
5 Tek örneklem t-testi, Bağımsız örneklem t-testi, Varyans analizi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Tekrarlı ölçümler analizi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Korelasyon Analizleri: Pearson Momentler, Sperman Rho, Kısmi korelasyon, Çoklu korelasyon Regresyon Analizleri: Doğrusal regresyon, Çoklu regresyon
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 ANCOVA
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 MANOVA, MANCOVA
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Parametrik Olmayan Testler: Kay-Kare, Mann Whitney-U Testi, Wilcoxon Testi, Kruskal Wallis Testi, Kolomogrov Smirnov Testi, Friedman Testi, McNemar Testi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Geçerlilik-Güvenirlilik Çalışması: İç Tutarlılık Katsayıları, Madde analizleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Faktör Analizi: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör analizi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Uygulama Ödevi
  Ön Hazırlık: Uygulama Verisi
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Uygulama Verisi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 178    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar 1) Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için İstatistik. Ankara: PegemAkademi. 2) Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 3) Cohen, J., & Cohen, P. (1983). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 4) Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. 5) George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference 11.0 update (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc. 6) Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi - AMOS uygulamaları. Ankara Detay Yayıncılık. 7) Pallant, J. (2011). Spss survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS (4th ed.). Australia: Allen & Unwin 8) Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Allyn and Bacon, Boston.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)